Các Đơn Vị P.B.VNCH

Bộ Chỉ Huy Pháo Binh QLVNCH

Chỉ Huy Trưởng PBQLVNCH Trung tướng Nguyễn Xuân Thịnh
Chỉ Huy Phó PBQLVNCH Đại tá Dương Thái Đồng

Phụ tá Chỉ Huy Trưởng PBQLVNCH Đại tá Phan Đình Tùng

Tham Mưu Trưởng PBQLVNCH Đại tá Nguyễn Văn Thi
Pháo Binh Quân Đòan I / Quân Khu 1

Chỉ Huy trưởng PBQĐ&QK Đại tá Phạm Kim Chung
Chỉ Huy Phó PBQĐ&QK Đại tá Cao Nguyên Khoa

Pháo Binh Sư Đòan 1 Bộ Binh

Chỉ Huy Trưởng PBSĐ Trung Tá Phan Văn Phúc

Tiểu Đòan 10 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Bảo Thái
Tiểu Đòan 11 Pháo Binh TĐT Trung tá Trần Văn Hiệp
Tiểu Đòan 12 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Trần Như Hòa
Tiểu Đòan 14 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Nguyễn Khôi

Pháo Binh Sư Đòan 2 Bộ Binh

Chỉ Huy trưởng PBSĐ Đại tá Lê Thương

Tiểu Đòan 20 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Hùynh Nứa
Tiểu Đòan 21 Pháo Binh TĐT Trung tá Nguyễn Văn Hà
Tiểu Đòan 22 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Thái Thành Hội
Tiểu Đòan 23 Pháo Binh TĐT Trung tá Chu Mạnh

Pháo Binh Sư Đòan 3 Bộ Binh

Chỉ Huy Trưởng PBSĐ Trung Tá Nguyễn Hữu Cam
Chỉ Huy Phó PBSĐ Trung tá Trần Thanh Hào

Tiểu Đòan 30 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Nguyễn Hữu Thanh
Tiểu Đòan 31 Pháo Binh TĐT Trung tá Trần Văn Thiệt
Tiểu Đòan 32 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Phạm Ngọc Bảo
Tiểu Đòan 33 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Nguyễn Bảo Cường

Pháo Binh thống thuộc PB/QD1

Tiểu Đòan 44 Pháo Binh TĐT Thiếu Tá Phan Quang Thông
Tiểu Đòan 1 Phòng Không TĐT Thiếu tá Hồ Văn Danh
Tiển Đòan 3 Phòng Không TĐT Thiếu tá Nguyễn Văn Thuận
Tiểu Đòan 101 PB/CĐ TĐT Trung tá Ngô Như Khuê
Tiểu Đòan 102 PB/CĐ TĐT Trung tá Văn Tuy
Tiểu Đòan 105 PB/CĐ TĐT Thiếu Tá Tôn Thất Bôn

Pháo Binh Tiểu Khu

Tiểu khu Quảng Nam CHTPB Thiếu Tá Nguyễn Văn Vọng
Tiểu khu Quảng Ngãi CHTPB Thiếu tá Trần Trai
Tiểu khu Quảng Tín CHTPB Thiếu tá Lê Thế Sản
Tiểu khu Quảng Trị CHTPB Thiếu Tá Nguyễn Đăng Nho
Tiểu khu Thừa Thiên CHTPB Thiếu Tá Hồ Đăng Khoa

Pháo Binh Quân Đòan II Quân Khu 2

Chỉ Huy trưởng PBQĐ&QK Đại tá Nguyễn Ngọc Sáu
Chỉ Huy Phó PBQĐ&QK Trung Tá Phan Văn Sang

Pháo Binh Sư Đòan 22 Bộ Binh

Chỉ Huy Trưởng PBSĐ Trung Tá Lê Đình Ninh

Tiểu Đòan 220 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Nguyễn Trùng Hanh
Tiểu Đòan 221 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Nguyễn Tấn Thành
Tiểu Đòan 222 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Nguyễn Bá Hằng
Tiểu Đòan 223 Pháo Binh TĐT Trung tá Nguyễn Ngọc Tần

Pháo Binh Sư Đòan 23 Bộ Binh

Chỉ Huy trưởng PBSĐ Trung tá Đặng Nguyên Phả

Tiểu Đòan 230 Pháo Binh TĐT Trung tá Vương Thế Hiển
Tiểu Đòan 231 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Đào Đắc Đạo
Tiểu Đòan 232 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Lê Văn Lương
Tiểu Đòan 233 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Biện Công Văn

Pháo Binh thống thuộc QĐ 2

Tiểu đoàn 37 Pháo Binh TĐT Tr/tá Nguyễn Mạnh Tuấn
Tiểu đoàn 63 Pháo Binh TĐT Tr/tá Trần Văn Thông
Tiểu đoàn 69 Pháo Binh TĐT Tr/tá Phạm Thế Chương
Tiểu Đòan 4 PB/PK TĐT Thiếu tá Nguyễn Văn Thục
Tiểu Đòan 103 PB/CĐ TĐT Thiếu tá Nguyễn Bá Nguyệt

Pháo Binh Tiểu Khu
Tiểu Khu Bình Định CHTPB Thiếu Tá Lê Đào
Tiểu Khu Bình Thuận CHTPB Thiếu Tá Nguyễn Công Lý
Tiểu Khu Darlac CHTPB Đại úy Đặng Văn Song
Tiểu Khu Khánh Hòa CHTPB Đại úy Nguyễn Liên Đô
Tiểu Khu Kontum CHTPB Thêếu tá Tiêu Đại Giang
Tiểu Khu Ninh Thuận CHTPB Thiếu tá Đinh Tiến Hùng
Tiểu Khu Phú Yên CHTPB Thiếu Tá Đinh Văn Sang
Tiểu Khu Pleiku CHTPB Thiếu tá Nguyễn Văn Hiển
Tiểu Khu Quảng Đức CHTPB Thiếu tá Trần Văn Bường

Pháo Binh Quân Đòan III Quân Khu 3

Chỉ Huy trưởng PBQĐ&QK Đại tá Lê Văn Trang
Chỉ Huy Phó PBQĐ&QK Đại tá Hồ Văn Tâm

Pháo Binh Sư Đòan 5 Bộ Binh

Chỉ Huy Trưởng PBSĐ Trung Tá Tống Mạnh Hùng

Tiểu Đòan 50 Pháo Binh TĐT Trung tá Phan Đình Dậu
Tiểu Đòan 51 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Phạm Ngọc Quỳ
Tiểu Đòan 52 Pháo Binh TĐT Trung tá Hòang Trung Liêm
Tiểu Đòan 53 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Trần Vĩnh Tươi

Pháo Binh Sư Đòan 18 Bộ Binh

Chỉ Huy trưởng PBSĐ Đại tá Ngô Văn Hưng

Tiểu Đòan 180 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Vũ Vãn Bình
Tiểu Đòan 181 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Nguyễn Tiến Hạnh
Tiểu Đòan 182 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Trần Thượng Khải
Tiểu Đòan 183 Pháo Binh TĐT Trung tá Nguyễn Văn Triển

Pháo Binh Sư Đòan 25 Bộ Binh

Chỉ Huy Trưởng PBSĐ Trung Tá Phạm Hữu Nghĩa

Tiểu Đòan 250 Pháo Binh TĐT Trung tá Hùynh Vinh
Tiểu Đòan 251 Pháo Binh TĐT Trung tá Phạm Văn Minh
Tiểu Đòan 252 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Phạm Minh Châu
Tiểu Đòan 253 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Trần Văn Yến

Pháo Binh Biệt Khu Thủ đô

Chi Huy Trưởng PBBKTĐ Trung tá Nguyễn Đạt Sinh

Pháo Binh thống thuộc PB/QD3

Tiểu Đòan 61 Pháo Binh TĐT Trung tá Hoa Hải Thọ
Tiểu Đòan 46 Pháo Binh TĐT Trung tá Trần Duy Lượng
Tiểu Đòan 104 Pháo Binh TĐT Trung tá Vũ Ngọc Thành
Tiểu Đòan 2 PB/PK TĐT Thiếu tá Lê Xước

Pháo Binh Tiểu Khu

Tiểu Khu Biên Hòa CHTPB Thiếu tá Đặng Hữu Bá
Tiểu Khu Bình Dương CHTPB Thiếu tá Hồ Huệ Phú
Tiểu Khu Bình Long CHTPB Thiếu tá Lai Tỷ
Tiểu Khu Bình Tuy CHTPB Thiếu tá Lê Quang Đạt
Tiểu Khu Gia Định CHTPB Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh
Tiểu Khu Hậu Nghĩa CHTPB Thiếu tá PhanVăn Khải
Tiểu Khu Long An CHTPB Thiếu tá Lê Tiến Khai
Tiểu Khu Long Khánh CHTPB Thiếu tá Trần Đức Hiệu
Tiểu Khu Phước Long CHTPB Thiếu tá Đinh Văn Nê
Tiểu Khu Phước Tuy CHTPB Thiếu tá Lê Ngọc Bửu
Tiểu Khu Tây Ninh CHTPB Thiếu tá Nguyễn Quang Bình

Pháo Binh Quân Đòan IV Quân Khu 4

Chỉ Huy trưởng PBQĐ&QK Đại tá Nguyễn Văn Thọ
Chỉ Huy Phó PBQĐ&QK Trung tá Huỳnh Hữu Lân

Pháo Binh Sư Đòan 7 Bộ Binh

Chỉ Huy Trưởng PBSĐ Đại tá Nguyễn Khắc Thiệu

Tiểu Đòan 70 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Đinh Viết Hạp
Tiểu Đòan 71 Pháo Binh TĐT Trung tá Lê Văn Trọng
Tiểu Đòan 72 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Đặng Hữu Thịnh
Tiểu Đòan 73 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Nguyễn Kim Anh

Pháo Binh Sư Đòan 9 Bộ Binh

Chỉ Huy trưởng PBSĐ Trung tá Võ Văn Sáng

Tiểu Đòan 90 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Nguyễn An Khương
Tiểu Đòan 91 Pháo Binh TĐT Trung tá Nhan Trùng Lâm
Tiểu Đòan 92 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Nguyễn Văn Nhung
Tiểu Đòan 93 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Trần Văn Lúa

Pháo Binh Sư Đòan 21 Bộ Binh

Chỉ Huy Trưởng PBSĐ Trung Tá Nguyễn Bá Nhẫn

Tiểu Đòan 210 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Hùynh Vạn Thọ
Tiểu Đòan 211 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Lê Văn Thịnh
Tiểu Đòan 212 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Phan Trác Thành
Tiểu Đòan 213 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Lê Văn Nghị

Pháo Binh thống thuộc PB/QD4

Tiểu Đoàn 67 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Đỗ Hữu Phúc
Tiểu Đoàn 68 Pháo Binh TĐT Thiếu tá Nguyễn Xuân Lục
Tiểu Đoàn 47 Pháo Binh TĐT Trung tá Tôn Xuân

Pháo Binh Tiểu Khu

Tiểu Khu An Xuyên CHTPB Thiếu tá Trần Văn Toàn
Tiểu Khu Ba Xuyên CHTPB Đại úy Phạm Văn Hai
Tiểu Khu Châu Đốc CHTPB Thiếu tá Phan Đình Hạo
Tiểu Khu Bặc Liêu CHTPB Thiếu tá Trần Văn Chính
Tiểu Khu Chương Thiện CHTPB Thiếu tá Nguyễn Văn Tâm
Tiểu Khu Đinh Tường CHTPB Thiếu tá Lê Minh Trí
Tiểu Khu Gò Công CHTPB Thiếu tá Lâm Tiến Hải
Tiểu Khu Kiến Hòa CHTPB Đại úy Huỳnh Văn Chương
Tiểu Khu Kiên Giang CHTPB Thiếu tá Đào Duy Tân
Tiểu Khu Kiến Phong CHTPB Thiếu Tá Nguyễn Văn Tốt
Tiểu Khu Kiến Tường CHTPB Đại Úy Ninh
Tiểu Khu Long Xuyên CHTPB Thiếu tá Trương Văn Long
Tiểu Khu Phong Dinh CHTPB Thiếu tá Lộc
Tiểu Khu Sa Đéc CHTPB Đại úy Trần Văn Thìn
Tiểu Khu Vĩnh Bình CHTPB Thiếu tá Nguyễn Văn Thửa
Tiểu Khu Vinh Long CHTPB Đại úy Nguyễn Vạng Khương

Pháo Binh Sư Đòan Nhẩy Dù

Chỉ Huy Trưởng PBSĐND Đại tá Nguyễn Văn Tường

Tiểu Đòan 1 Pháo Binh Nhẩy Dù TĐT Trung tá Nguyễn Bá Trí
Tiểu Đòan 2 Pháo Binh Nhẩy Dù TĐT Thiếu tá Nguyễn Ngọc Triệu
Tiểu Đòan 3 Pháo Binh Nhẩy Dù TĐT Thiếu tá Nguyễn Thông

Pháo Binh Sư Đòan Thủy Quân Lục Chiến

Chỉ Huy Trưởng PBSĐTQLC Trung tá Đặng Bá Đạt

Tiểu Đòan 1 PB/TQLC TĐT Thiếu tá Nguyễn Hữu Lạc
Tiểu Đòan 2 PB/TQLC TĐT Thiếu tá Võ Đăng Phương
Tiểu Đòan 3 PB/TQLC TĐT Thiếu tá Nguyễn Tấn Lộc
Tiểu Đòan 4 PB/TQLC TĐT Thiếu tá Hà Tiến Chương

Pháo Binh Biệt Động Quân

Chỉ Huy Trưởng PBBĐQ Trung tá Đặng Toàn
-1 Pháo binh Sư Đòan gồm
-1 Tiểu Đoàn 155 ly
-3 Tiểu Đoàn 105 ly
Phi luật Tân từ 9/1966 đến 12/1969.

-Một tiểu đoàn Pháo binh

Advertisements